icon facebook1 

News

  • Home
  • News Update
  • Insight จาก Survey และ Social Data แนวคิดการออมเงินของคนรุ่นใหม่

Insight จาก Survey และ Social Data แนวคิดการออมเงินของคนรุ่นใหม่

ออมเงน

หากต้องการเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินพอใช้ตลอดอายุขัย หรือที่บางคนเรียกว่า เกษียณสำราญ เราจำเป็นต้องคิดถึงอนาคตทางการเงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้  และถ้าเราวางแผนการออมมาดี เราจะมีความสุขในทุกๆ วัน จนวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียว

ออมเงน1

ออมเงน2

ออมเงน3

ออมเงน4