icon facebook1 

News

  • Home
  • News Update
  • อย่ามองข้ามพนักงาน ! (Employee Engagement)

อย่ามองข้ามพนักงาน ! (Employee Engagement)

01

หลายบริษัทหรือผู้บังคับบัญชาบางคนในองค์กร มุ่งเน้นกลยุทธ์เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
จนลืมไปว่า การที่องค์กรใดองค์หนึ่งจะอยู่ได้ นอกจากแบรนด์ต้องแข็งแรงแล้ว พนักงานต้องผูกพันกับองค์กรด้วย
จึงจะสามารถบริการและสร้างความผูกผันให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ